35

artykułów

25

autorów - ekspertów

8

rozdziałów

250

stron

O książce

Wsparcie w codziennej pracy

Książka wesprze Cię w spełnianiu obowiązujących standardów oraz podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości wykonywanych badań.

Praktyczne kompendium

Metodyki referencyjne, normalizacja metod badań, przygotowanie próbek do analizy. To tylko niektóre aspekty codziennej pracy laboratorium, które znajdziesz w jednej publikacji.

Specjalistyczna wiedza

Autorzy artykułów to eksperci na co dzień zajmujący się analizą wód i ścieków, co jest gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego opracowania.

Unikalna publikacja

Kompleksowe wydanie, w którym połączono opis aktualnych badań i procedur oraz wyzwań stojących przed Twoim laboratorium.

Adresaci wydania

O redaktorze wydania


- reprezentanci laboratoriów badań wód i ścieków oraz laboratoria badań środowiskowych,
- przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz stacji uzdatniania wody,
- osoby pracujące w oczyszczalniach ścieków,
- przedstawiciele zakładów wodociągów i kanalizacji,
- reprezentanci zakładów i inspektoratów ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej,
- kierownicy i pracownicy laboratoriów oraz środowiska naukowego.Spis treści


...

Spis treści

ROZDZIAŁ 1

ZAGADNIENIA OGÓLNE
• Jakość wody pitnej – analiza i interpretacja
• Normalizacja metod badań wody i ścieków
• Badania wód i ścieków – metodyki referencyjne
• Nowoczesne metody dezynfekcji wody
• Woda elektrolizowana – skuteczny i bezpieczny środek dezynfekcyjny w branży spożywczej
• Jakość wód w badaniach laboratoryjnych

ROZDZIAŁ 2

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO ANALIZY
• Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej – nowe trendy i rozwiązania
• Ekstrakcja związków z grupy fenoli z wodnych matryc środowiskowych przy użyciu metod ekstrakcyjnych wykorzystujących ciecze jonowe

ROZDZIAŁ 3

BADANIE WARTOŚCI METALI
• Zanieczyszczenia metalami śladowymi osadów powodziowych w 2010 roku na środkowym odcinku rzeki Odry
• Badania zawartości metali i metaloidów w Rawie
• Czy zawartość metali i metaloidów w rzekach Górnego Śląska stanowi zagrożenie?

ROZDZIAŁ 4

ANALIZA SPECJACYJNA METALI
• Nowości aparaturowe i metodyczne w zakresie analizy specjacyjnej
• Wykorzystanie technik łączonych w analizie próbek środowiskowych
• LC-ICP-MS w analizie specjacyjnej arsenu

ROZDZIAŁ 5

CHROMATOGRAFIA JONOWA
• Czy istnieje chemia analityczna bez chromatografii?
• Postępy w chromatografii jonowej
• Rola modyfikatorów dodawanych do eluentów stosowanych w chromatografii jonowej
• Normy dedykowane do analiz wód i ścieków z wykorzystaniem próbek gazowych i stałych z wykorzystaniem chromatografii jonowej

ROZDZIAŁ 6

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
• Cytometria przepływowa – monitoring zanieczyszczeń mikrobiologicznych
• Komórki bakterii tworzące biofilny w systemach wodnych
• System Pseudalert w nowoczesnej analityce wody
• Bakterie Asaia sp. – niebezpieczeństwo w przemyśle wód mineralnych i napojów
• Morskie osady denne – aplikacyjny potencjał morskich bakterii

ROZDZIAŁ 7

ANALIZY ŚCIEKÓW
• Metody termicznego zagospodarowania osadów komunalnych w obliczu zakazu ich składowania
• Zamienniki nawozów zagrożeniem sanitarnym. Wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie
• Wodne epidemie – zagrożenia popowodziowe
• Farmaceutyki w środowisku – nowe wyzwanie dla gospodarki wodnej
• Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych

ROZDZIAŁ 8

OZNACZENIE WYBRANYCH SUBSTANCJI ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH W WODACH
• Wody powierzchniowe – analiza składu chemicznego
• Badania odczynu wód naturalnych w środowisku
• Nowa metoda w analizie specjacyjnej glinu HPLC-UVVIS
• Jony chloranowe(VII) a środowisko
• Metody oznaczania boru w próbkach środowiskowych
• GF-AAS, ICP-AES i ICP-MS w oznaczaniu glinu w próbkach wód podziemnych
• Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku

Od redaktora wydania

O redaktorze wydania

dr hab. Rajmund Michalski , prof. IPIŚ PAN


Książka jest zbiorem artykułów z zakresu analityki wód i ścieków, publikowanych na łamach „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego” w ostatnich latach, zaktualizowanych oraz wzbogaconych o nowe treści. Publikacja - tworząca spójną całość - jest podzielona na kilka części, w tym: zagadnienia ogólne; metody przygotowania próbek do analizy; oznaczania metali i ich form specjacyjnych; chromatografię jonową jako metodę referencyjną w badaniach wód i ścieków; a także zagadnienia związane z badaniami mikrobiologicznymi. Całość kończy rozdział poświęcony badaniom substancji obecnych w wodach i ściekach, które jeszcze nie są normowane, ale już sporo o nich wiadomo w zakresie powstawania, rozprzestrzeniania się w środowisku, właściwości toksycznych czy metod oznaczania. Autorzy artykułów to eksperci na co dzień zajmujący się analizą wód i ścieków, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny opracowania. Życzę Państwu inspirującej lektury.

Opinia eksperta

mgr inż. Barbara Mulik
doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody pitnej

Od kilkunastu lat zmienia się podejście do roli jaką mają spełniać badania wody czy ścieków. Nie powinny być one traktowane jedynie jako ocena aktualnego stanu ich jakości, bowiem w obu przypadkach wynik badania wskazuje jedynie, czy w danej chwili i miejscu woda lub ścieki spełniają określone wymagania. Obecnie badania laboratoryjne powinny stanowić element systemu zarządzania ryzykiem. W takim systemie badania nie tylko mają służyć potwierdzeniu, czy podejmowane wcześniej działania (identyfikacja zagrożeń, analiza ryzyka, środki kontroli) są właściwe, ale analiza ich wyników (krótko- lub długookresowa) powinna być wykorzystywana do ewaluacji i walidacji systemu. Zakres i częstotliwość badań muszą bowiem wynikać z rzeczywistych, indywidualnych potrzeb,a nie ograniczać się do minimalnych uregulowań prawnych. Bez właściwie funkcjonującego monitoringu, uwzględniającego badania laboratoryjne nie sposób dokonać oceny, czy nasz produkt lub usługa spełniają obowiązujące standardy, czy powinniśmy podejmować dalsze działania na rzecz poprawy jakości, dbałości o środowisko i zdrowie publiczne.

...

CENA KSIĄŻKI

Cena dla nieprenumeratora

109,50 zł

 • Cena dla nieprenumeratora
 • 250 stron praktycznej wiedzy
 • Cena zawiera podatek VAT oraz koszty pakowania i wysyłki.

Cena dla prenumeratora

93,75 zł

 • Cena dla prenumeratora czasopisma ,,Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski"
 • 250 stron praktycznej wiedzy
 • Cena zawiera podatek VAT oraz koszty pakowania i wysyłki.

PAKIET: książka + prenumerata

237,75 zł

 • Kupując w pakiecie
  oszczędzasz 15,75 zł!
 • Cena regularna zestawu wynosi 253,50 zł.
 • Cena zawiera podatek VAT oraz koszty pakowania i wysyłki.
 • „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski" jest branżowym dwumiesięcznikiem podejmującym zagadnienia związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania wszelkiego rodzaju laboratoriów: przemysłowych, naukowych, medycznych, kontrolnych i innych.


Zamów swój egzemplarz, wypełniając poniższy formularz.